Ebben a lapfülben jelennek meg azon cikkeim és tanulmányaim, amelyek nem tartoznak a blogoldalam által tárgyalt jogterületekhez, de érdekesek lehetnek az olvasók számára. Ezek a cikkek változatos témákban íródnak, így például: mozifilmek, filmbemutatók vagy sportesemények ismertetésével foglalkoznak. Ezen kívül ebben a lapfülben kerülnek publikálásra az egészségüggyel kapcsolatos cikkek, de neves sportolókkal készített interjúk is. E lapfül ad helyt azon cikkeknek is, amelyek könyvek, folyóiratok bemutatásával és ismertetésével foglalkoznak.
A fenti témák mellett ebben a lapfülben kerülnek publikálásra az egyes jogszabályok életbelépésével vagy módosulásával kapcsolatos tájékoztató cikkek is.

Megszűnt a 2020 március 15-e óta tartó rendkívüli ítélkezési szünet. A bíróságok a veszélyhelyzet ideje alatt is működnek a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében. A kormányrendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba. A rendkívüli ítélkezési szünet megszűnését követően is be kell tartani a szükséges járványügyi intézkedéseket.

Az eljárási cselekményeket illetően az e rendeletben foglalt rendelkezéseket be kell tartani. A bíróság épületében ügyfél továbbra sem tartózkodhat bent, kivéve a bírósági épületek használati rendjéről szóló 47.SZ/2020. (IV.1.) OBHE határozat (a továbbiakban: VOH) 4. pontjában meghatározott követelmény teljesülése esetén, az eljárási cselekmény foganatosításának ideje alatt tartózkodhat. [a bírósági épületekben tartózkodás rendjének veszélyhelyzet idejére történő szabályozásáról szóló 49.SZ/2020. (IV.3.) OBHE határozat]

A rendelet több eljárásjogi intézkedést tartalmaz. Jelen cikk csak a polgári peres és nemperes eljárásokra vonatkozó legfontosabb intézkedéseket tartalmazza. A közigazgatási és a büntetőeljárásokra vonatkozó rendelkezéseket egy másik cikk ismerteti.

A veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések

Polgári peres és nemperes eljárásokra vonatkozó intézkedések

A veszélyhelyzet ideje alatt a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) , valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit a Kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A veszélyhelyzet a határidők folytatását nem érinti, kivéve, ha a Kormányrendelet eltérően nem rendelkezik.

A Pp. hatálya alá tartozó peres eljárásokban a perfelvételt a perfelvételi tárgyalás mellőzésével kell lefolytatni azzal, hogy a bíróság – szükség esetén – további nyilatkozatok írásban történő benyújtására is felhívhatja a feleket, illetve ha a jogi képviselő vagy a fél személyes meghallgatása szükséges, a (7) bekezdésben foglalt módon jár el a perfelvétel lezárása érdekében. 

Az e bekezdés szerinti rendelkezéseket a személyi állapotot érintő perekben is alkalmazni kell.

A Pp. hatálya alá tartozó peres eljárásokban az érdemi tárgyalást, a régi Pp. hatálya alá tartozó perekben a tárgyalást lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani. Ha ennek feltételei nem biztosítottak a tárgyalás megtartása helyett, a tárgyaláson felveendő nyilatkozatokat a bíróság írásbeli formában szerzi be, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján szerzi be, és szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíti. [Kormányrendelet 21.§ (3) bekezdés]

A bíróság a felek kérelmére sem tart perfelvételi tárgyalást. A bíróság erről a feleket írásban figyelmezteti a perfelvétel lezárása előtt, és egyúttal lehetőséget biztosít számukra további nyilatkozatok írásban történő megtételére. A bíróság a perfelvétel lezárását írásban közli a felekkel. [Kormányrendelet 21.§ (2) bekezdés]

Személyes meghallgatás szükségessége esetén a nyilatkozatokat írásban kell beszerezni, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján kell beszerezni, és szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. [Kormányrendelet 21.§ (7) bekezdés]

A peres eljárásokban az eljárás szünetelésének a felek közös kérelmére korlátlan számban van helye.

A veszélyhelyzet ideje alatt – a (3) bekezdésben fogalt kivétellel – nincs helye az eljárási cselekmény lefolytatásának, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

A veszélyhelyzet ideje alatt a keresetlevelet, a keresetet tartalmazó iratot, a viszontkeresetlevelet, a beszámítást tartalmazó iratot és az írásbeli ellenkérelmet a jogi képviselő nélkül eljáró fél kizárólag írásban, a jogszabályban előírt nyomtatvány alkalmazása nélkül is előterjesztheti. [Kormányrendelet 24.§]

Ha a jogi képviselő nélkül eljáró fél által előterjesztett keresetlevél nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket vagy alaki kellékeket, a bíróságnak a hiánypótlásra felhívó végzésben a keresetlevél valamennyi hiányosságát fel kell tüntetnie, és a bíróságnak részletes, a fél jogban való járatlanságához igazodó teljes körű tájékoztatást kell adnia a hiányok pótlására vonatkozóan. Ennek eredménytelensége esetén van csak helye visszautasításnak.

A veszélyhelyzet ideje alatt a beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be, azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni.

Ha a veszélyhelyzet ideje alatt az eljárásban hirdetményi kézbesítésnek van helye, az eljárás félbeszakad a hirdetményi kézbesítés okának megszűnéséig vagy a veszélyhelyzet megszűnéséig.

A bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg. [Kormányrendelet 28.§ (2) bekezdés]

A fellebbezési és a felülvizsgálati eljárásokban a felek tárgyalás tartását nem kérhetik. [Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdés]

Ha a határidő a polgári peres és nemperes eljárásokban, valamint a 45/2020 (III.14.) Korm.rendelet, és e Kormányrendelet hatályba lépését követő 15. napig terjedő időszakban jár le, a határidő meghosszabbodik e rendelet hatályba lépését követő 30. napig.

E rendeletet a folyamatban lévő ügyekben és a polgári nemperes eljárásokban is alkalmazni kell.

Röviden összefoglalva az eddig leírtakat: a bíróságok továbbra is működnek, azonban a személyes megjelenést teljes mértékben az írásbeliség váltja fel. Azt is lehet mondani, hogy a peres ügyszak jelenleg hasonlóképpen működik, mint a nemperes ügyszak. Ezekre az intézkedésekre a jelenlegi járványügyi-helyzet miatt van szükség, hogy a járvány terjedését minél hatékonyabban lassítani lehessen, és így óvjuk egymás egészségét. Ezért szükséges a Kormányrendelet minden rendelkezésének betartása.

Rövid ismertető

Jelen szakcikk a fizetési felszólítás jogintézményét és annak végrehajtási eljárás során történő érvényesítését mutatja be. A cikk két részből áll. Az első rész a fizetési felszólítás általános szabályait tárgyalja, míg a második rész a végrehajtási eljárás azon szabályait ismerteti, amelyek a fizetési felszólítás érvényesítésével kapcsolatosak.

E jogintézmény gyakran előfordul a munkajogban. A munkáltató akkor veszi igénybe a fizetési felszólítás jogintézményét, ha követelését gyorsan, egyszerűen és hatékonyan szeretné érvényesíteni a munkavállalóval szemben. A szakcikk azokat a jogszabályokat (törvények és rendeletek) is ismerteti, amelyek a fizetési felszólítást szabályozzák.

Sokszor a munkaviszony alanyai nem tudják békésen megoldani a jogi problémáikat, ezért a munkáltató gyakran veszi igénybe a fizetési felszólítás jogintézményét, amely végső megoldást nyújt a felek számára. A végrehajtási eljárás a jogos követelés érvényesülését segíti elő. Előfordul azonban, hogy a fizetési felszólítás sem nyújt hatékony megoldást, ilyenkor kerül sor a polgári peres eljárás lefolytatására. A cikk csak a fizetési felszólítást tárgyalja, a peres út lehetőségét nem ismerteti.

Ha többet szeretne megtudni erről a jogintézményről és érdekli a teljes cikk tartalma, akkor kérem, látogasson el a HVG-ORAC Kiadó weboldalára vagy vásárolja meg a Jogtudományi Közlöny januári lapszámát. Az alábbi linkre kattintva eléri a Kiadó honlapját.

Dr. Samkó Zoltán Ferenc
Egészségügyi és sportjogász

Samkó Zoltán Ferenc: A fizetési felszólítás általános szabályai és annak érvényesülése a végrehajtási eljárás során


Új év, új feladatok, új cikkek…

Minden Kedves Látogatónak szeretnék sikerekben, erőben és egészségben gazdag Boldog Új Évet kívánni! Kívánom, hogy az új év egyúttal hozzon mindenkinek sikert, szerencsét, jólétet és egészséget! Egyúttal kívánom, hogy mindenki kívánsága teljesüljön! Kérem, maradjanak 2020-ban is a SAMKÓ LEGAL-lal!

BOLDOG ÚJ ÉVET! 2020

Mindenkinek a legjobbakat!

Dr. Samkó Zoltán Ferenc
Egészségügyi és sportjogász

FAIR PLAY DÍJÁTADÓ GÁLA A DUNA ARÉNÁBAN

Nagy öröm és egyúttal megtiszteltetés számomra, hogy meghívást kaptam az idei Fair Play Díjátadó Gálára, amely 2019. november 21-én, csütörtökön a Duna Arénában került megrendezésre. A Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottsága fennállásának 52. évfordulóját ünnepelte. A Bizottság elkötelezett a fair play irányába, mindemellett az élet bármely más területén. Az első fair play díjat 1967-ben adta át a Magyar Újságíró Szövetség és az akkori Nemzeti Sport Hivatal által alapított Fair Play Bizottság.

A Fair Play Bizottság célja máig ugyanaz, megőrizni a fair play szellemiségének hagyományát. Éppen ezért a Fair Play Bizottság minden évben megrendezi a Fair Play Díjátadó Gálát, ahol azokat a kiválasztott sportolókat és sportszakembereket díjazzák, akik a Fair Play Díjra méltóak. Az idei Fair Play Díjátadó Gála volt az első, amely SPORTJUS Magyar Sportjogász Társasággal közösen lett megrendezve.

A Gála a nyitóbeszédekkel kezdődött. Először Dr. Kamuti Jenő, a Fair Play Bizottság elnöke, majd Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, végül pedig Dr. Nagy Zsigmond a SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság elnöke tartotta meg beszédét. Mindhárman kiemelték nyitóbeszédükben a fair play fontosságát. A fentiekben leírtakon túl mindhárom beszédben ki lett emelve a sport tisztasága és az egymás iránti becsületesség jelentősége a sportban és az élet más terén is.

Különösen szeretnék utalni elnökünk, Dr. Nagy Zsigmond beszédében elhangzottakra. Ahogy elnökünk, Dr. Nagy Zsigmond Társaságunk mottóját idézte, ,,a sport alapvető emberi jog”. Természetesen Mi is ezen alapelv szerint működünk, amely egészen pontosan az Olimpiai Charta Olimpizmus Alapelvei című alfejezetében így szól: ,,A sport gyakorlása alapvető emberi jog.” Mi tiszteljük a sportot és becsüljük azokat a sportolókat, akik a mindennapi életüket a fair play elve szerint élik. Dr. Nagy Zsigmond zárszóul megjegyezte, hogy reméli szervezetünk és a Magyar Olimpiai Bizottság között létrejött kapcsolat a közeljövőben is folytatódik majd.

A Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottsága hat kategóriában osztott ki díjakat a díjazottaknak.

www.sportjus.hu

A Fair Play Díjazottjai:

1. Fair Play cselekedet:

trófea: Szántói Szabó Tamás (kajak kenu)

diploma: Sipos Árpád (teqball)

2. A sport szolgálatában:

trófea: Köpf Károly (sportvezető)

diploma: Győr Béla (sportszerető, hagyományőrző)

3. A Fair Play népszerűsítése:

trófea: Füredi Marianne (újságíró), Szalay Péter (újságíró)

diploma: FTC jégkorongszakosztály U8-U10-es korosztály

4. Szabadidősport:

trófea: Magyar Repülő Korong Országos Sportági Szakszövetség

5. Életmű:

trófea: Sziklenka László (kajak-kenu), Csányi Rajmund (torna), Bérczes Edit (ultrafutás), Göröcs János (labdarúgás)

diploma: Pajor István (sí)

6. Művészet/tudomány:

trófea: Dr. Juhász Árpád (televízió, utazó)

Én is gratulálok a díjazottaknak!

Budapest, 2019. november 23.

Dr. Samkó Zoltán Ferenc
Egészségügyi és sportjogászREGISZTRÁCIÓ A NYILVÁNOS MEGHALLGATÁSRA

2019. november 15-én, pénteken kerül sor Sun Yang nyilvános meghallgatására Lausanne-ban (Svájc) a Nemzetközi Sport Választottbíróságon (CAS). Ahogy az már mindenki számára nyilvánvaló, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) fellebbezést nyújtott be a kínai úszó, Sun Yang és a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) ellen.

A fellebbezés szerint Sun Yang a dopping ellenőrzés során stábjával együtt összetörte a vérmintáját tartalmazó fiolát egy kalapáccsal. A FINA határozatában felmentette az úszót, ezért a WADA fellebbezést nyújtott be a FINA határozata ellen a CAS-hoz.

A CAS elfogadta a felek kérést, hogy nyilvános meghallgatásra kerüljön sor. A CAS történetében ez a második alkalom, hogy nyilvános meghallgatást tartanak Lausanne-ban, Svájcban. A CAS kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik a fellebbezés elbírálására jelen ügyben. A nyilvános meghallgatás a CAS tárgyalótermében lesz megtartva, ahol a media is képviseltetheti magát.

A nyilvános meghallgatást az interneten keresztül is követni lehet a CAS hivatalos honlapján keresztül. A cikk alján található hivatalos sajtóközlemény tartalmaz néhány fontos információt a nyilvános meghallgatásra történő regisztrációval kapcsolatban. A sajtóközlemény forrása a CAS hivatalos honlapja.

A hivatalos sajtóközlemény angol nyelven érhető el PDF formátumban.

Budapest, 2019. november 5.

Dr. Samkó Zoltán Ferenc
Egészségügyi és sportjogász


A Nemzetközi Sport Döntőbíróság bejelentette, hogy Sun Yang ügyében a nyilvános meghallgatást 2019. november 15-én tartják meg. A meghallgatásnak a svájci Montreux-i Fairmont Le Montreux Palace nevű konferencia központ ad otthont.

Ahogyan arról korábban már többen beszámoltak Sun Yang megsértette a WADA doppingellenes szabályait, ezért a WADA keresettel élt a sportoló és a FINA ellen. A nyilvános meghallgatást a CAS honlapján élőben lehet követni az esemény napján.

Részletek a lentebb csatolt angol nyelvű dokumentumban vagy a CAS honlapján találhatóak.

Budapest, 2019. október 16.

Dr. Samkó Zoltán Ferenc
sportjogász

Forrás: pexels.com

A tegnapi nap nem mindennapi esemény történt a volt általános iskolai osztálytársammal, Rosta Rolanddal. A MAFC (ismertebb nevén: Magyar Atlétikai és Football Club, 1897., a továbbiakban csak: MAFC) Sport Klub elnöksége Rolandot jelölte, és választotta meg a sport klub ökölvívó szakosztályának élére. Rolandot 2003 óta ismerem, aki nagyszerű sportember, és az elmúlt években kiválóan űzte versenyszerűen ezt a sportágat.

Roland még az általános iskolai évek alatt kezdett el foglalkozni ezzel a sportággal. Még az aktív sportolói évei alatt döntött úgy, hogy saját sport klubbot alapít, amelynek a neve: Rosta Boxing Team. Itt kezdte el oktatni a fiatalokat az ökölvívásra. Saját klubját folyamatosan fejlesztette egy nagyon ismert kis, családias közösséggé. Mára a klubja jelentősen kibővült. A klubnak sok ökölvívó sportolója van, és a vállalkozás is jól működik. Klubjának fejlesztése, és Roland kitartó munkája megadta azt a lehetőséget, hogy egy ismert és neves edző váljon belőle.

Az elismertség meghoza a gyümölcsét. A MAFC Sport Klub megkereste és jelölte őt az ökölvívó szakosztály élére. A MAFC tegnapi elnökségi ülésén megszületett a döntés, és Dr. Rosta Rolandot választották meg az ökölvívó szakosztály vezetőjévé. Jó tudni, hogy a MAFC Sport Klub Ökölvívó Szakosztálya egy ideig nem működött, így a sportolóknak nem volt lehetőségük ezt a nagyszerű sportágat választani ennél a sport klubnál. Most itt a lehetőség arra, hogy a sportolók ezt a nagyszerű és kemény sportágat válasszák, és kipróbálják.

Úgy gondolom, és hiszem, hogy Roland képes lesz ennek a szakosztálynak az irányítására, és fejlesztésére a legismertebb ökölvívó szakosztályok között. Ugyanakkor képes lesz arra is, hogy a jövő reménységeit megtanítsa az ökölvívás fortélyaira. Először is sok sikert kívánok Rolandnak, és még egyszer gratulálok sikeres megválasztásához!

Budapest, 2019. július 19.

Sportbaráti üdvözlettel:

Dr. Samkó Zoltán Ferenc
Egészségügyi és sportjogász

VÍVÁS

A mai nap kezdetét vette a FIE vívó-világbajnokság 2019., amely egyben kvalifikációs sportesemény is a 2020-as nyári tókiói olimpiai játékokra. A vívó-világbajnokságot Budapesten, a BOK (ismertebb nevén a SYMA Sport- és Rendezvényközpont) Sportcsarnokban tartják július 15-23. között.

A világbajnokság2019budapest.com linken elérhető honlapjának tájékoztatója szerint a világeseménynek a csarnok ‘A’ főépülete ad otthont.

Az esemény változatos programokat kínál a látogató közönség számára. Az eseményen a Magyar Vívóválogatott is képviselteti magát, és olyan kiváló sportolóknak szúrkolhatunk, mint például Szilágyi Áron, Szatmári András, Rédli András, Siklósi Gergely vagy Pusztai Liza, Márton Anna, László Luca, és még sokan mások. A jegyek már kaphatóak a világeseményre.

A világbajnokság eseményeit az interneten, a fentiekben feltűntetett linken, illetve az M4 Sport TV csatornán lehet végig követni.

Az esemény teljes programja a lap alján megtekinthető.

Az esemény programja:

Ne hagyja ki a FIE világbajnokságot, megéri követni!

Sportbaráti üdvözlettel:

Dr. Samkó Zoltán Ferenc
Egészségügyi és sportjogász

A kép forrása: Magyar Vívó Szövetség és a FIE honlapja

ÚSZÁS

Mai nap kezdetét veszi a 18. kvangdzsu-i 2019. évi úszó-világbajnokság. A Magyar Úszóválogatottat 30 sportoló képviseli, amelyből 24 úszó a medencében, míg 6 úszó a nyílt vízen indul a világbajnokságon. A világbajnokságot Kvangdzsu-ban, Dél-Koreában rendezik július 12. és 28. között. Az eseményt az M4 TV csatorna és az M4 Sport sugározza.

A csapat nagy része már megérkezett a helyszínre. Az úszók programja július 21-én, vasárnap kezdődik.

A világbajnokság programja változatos. A program végig követhető a lap alján található programfüzet letöltésével.

Budapest, 2019. július 12.

Üdvözlettel:

Dr. Samkó Zoltán Ferenc
sportjogász

A kép forrása: www.fina.org
A képet a FINA készítette.


Hatalmas eseménynek lehettem személyesen tanúja 2019. május 11-én, szombaton, hiszen megrendezésre került az úszó Bajnokok Ligájának első napja, amely hatalmas meglepetéseket tartogatott a kilátogató nézők számára. A  várva-várt sportesemény este 8 órakor vette kezdetét a Duna Arénában. Hazánkat 10 úszó képviselte. Név szerint: Milák Kristóf, Cseh László, Késely Ajna, Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna, Békési Eszter, Kozma Dominik, Burián Katalin, Bernek Péter és Kapás Boglárka. A nemzetközi sztárok közül pedig olyan úszók tették tiszteletüket, mint Sarah Sjostrom, Matt Grevers, Mireia Belmonte, Chad Le Clos, Yuliya Efimova, Anton Chupkov, Emily Seebohm, Anthony Ervin, Frederica Pellegrini, Chase Kalisz vagy Pernille Blume, és még sorolhatnám tovább a világsztárok neveit. Sajnos, csak az első napra volt lehetőségem elmenni, de így is nagyszerű élmény volt.

Duna Aréna

Az úszó Bajnokok ligája a Magyar Himnusszal vette kezdetét, majd beszédet mondott Magyarország sportért felelős államtitkára Dr. Szabó Tünde, a FINA Nemzetközi Úszó Szövetség elnöke Dr. Julio C. Maglione, valamint a Magyar Úszó Szövetség elnöke Dr. Wladár Sándor. A nyitóbeszédek után pedig hivatalosan is kezdetét vette a program. A megnyitó után bevonultak az induló versenyzők, köztük a 10 magyar versenyző. Mindeközben villogatak a fények, igazi színkavalkádban úszott az egész Duna Aréna, a versenyzők bevonulása alatt az aréna szinte felrobbant. Egyszóval nagyszerű volt a hangulat.

Az első program a 400 méter női gyorsúszással kezdődött, amelyet hatalmas fölénnyel, és kiváló úszással Késely Ajna nyert meg, aki 4:05.92-vel csapott célba. A következő szám a férfiak mezőnyében a 200 méter pillangóúszás volt, ahol Milák Kristóf didalmaskodott 1:53.64-es idővel, amely a bemondó szerint világ idei legjobb eredményeként könyvelhető el Milák Kristóf számára. Cseh László nagyon szép úszással és hajrával a negyedik helyen ért célba.

200 méter női mellúszásban Békési Eszter egy fantasztikus hajrával a második helyen ért célba 2:27.54-es egyéni csúccsal. A női 200 méter hátúszásban két indulónk is volt Hosszú Katinka és Burián Katalin személyében. Ezt a számot az olasz Margherita Panziera nyerte, a második Hosszú Katinka lett 2:08.16-os idővel. Burián Katalin a negyedik lett. A program utolsó előtti versenyszáma volt a férfi 200 méter gyorsúszás, ahol Kozma Dominik állt rajthoz, és végül 1:47.12-es eredménnyel a harmadik helyen végzett. Ezt a számot egyébként a litván Danas Rapsys nyerte egy hatalmas hajrával.

A nap zárásaként egy vegyesváltó versenyszám következett. Az egyik csapatban Késely Ajna, másikban pedig Cseh László indult. E váltónak az volt az érdekessége, hogy a versenyzőket véletlenszerűen sorsolták össze. Ebben a futamban végül az 1-es számú csapat győzött.

Dr. Julio C. Maglione, a Fina elnöke megtartja nyitóbeszédét a Duna Arénában.

A nemzetközi mezőny nagyjai is hatalmasat alkottak a szombati első napon. Ki kell emelnem Sarah Sjostrom-öt, aki ezen a napon először a 100 méteres női pillangó úszást, pár futammal később pedig a női 100 méter gyorsúszás futamát nyerte meg. Yuliya Efimova női 200 méter mellúszásban aratott magabiztos győzelmet. Ebben a számban lett Békési Eszter a második helyezett, ahogy arról fentebb már említést tettem. 50 méter gyorsúszásban az angol Benjamin Proud érintette meg elsőként a falat. A férfiak 100 méteres hátúszó számában Jevgenyij Rilov diadalmaskodott. Férfi 50 méter pillangón a veterán világklasszis, a brazil Nicholas Santos nyert. Végül érdemes szót ejtenem a férfi 200 méter vegyesúszásról, ahol a svájci Jeremy Desplanches lett az első, míg a második helyet az amerikai Chase Kalisz szerezte meg. Még jó pár nevet kiemelhetnék, de erre most terjedelmi korlátok okán nincsen lehetőségem.

A kezdés.

Összefoglalva az úszó Bajnokok Ligája szombat esti első napját fantasztikus élményben lehetett részem. Érdemes volt kimenni, és megnézni sportolóink kiváló teljesítményét. Habár az első napra tudtam csak kimenni, de így is megérte, nagyon jó volt hangulat, a Duna Aréna majd felrobbant, és e mellett a szervezés is kiváló volt. A legközelebbi nagy esemény nyáron lesz Gwangjuban, a világbajnokságon 2019. július 12. és 28. között.

Budapest, 2019. május 12.

Dr. Samkó Zoltán Ferenc
Egészségügyi és sportjogász