Ebben a lapfülben jelennek meg azon cikkeim és tanulmányaim, amelyek nem tartoznak a blogoldalam által tárgyalt jogterületekhez, de érdekesek lehetnek az olvasók számára. Ezek a cikkek változatos témákban íródnak, így például: mozifilmek, filmbemutatók vagy sportesemények ismertetésével foglalkoznak. Ezen kívül ebben a lapfülben kerülnek publikálásra az egészségüggyel kapcsolatos cikkek, de neves sportolókkal készített interjúk is. E lapfül ad helyt azon cikkeknek is, amelyek könyvek, folyóiratok bemutatásával és ismertetésével foglalkoznak.
A fenti témák mellett ebben a lapfülben kerülnek publikálásra az egyes jogszabályok életbelépésével vagy módosulásával kapcsolatos tájékoztató cikkek is.

Meghosszabbították a rendkívüli intézkedések hatályát

2021. február 22-én, hétfőn az Országgyűlés elfogadta a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényt (a továbbiakban: Védekezési Törvény). A Védekezési Törvény értelmében a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések 90 nappal, 2021. május 23-ig meghosszabbodtak. A veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről bővebben egy korábbi cikk tartalmaz információt, amely erre a linkre kattintva elérhető.

A Védekezési Törvény elfogadásával újból hatályba lépett a rendkívüli jogrend ideje alatt alkotott kormányrendeletek hatálya. A Védekezési Törvény egyúttal felhatalmazza a Kormányt ezen kormányrendeletek alkalmazására a veszélyhelyzet idejére.

A fontosabb rendkívüli intézkedések közé tartozik: a kötelező maszkhasználat, az egyes gazdaságvédelmi intézkedések, a bértámogatások, egyes adók elengedése és mérséklése, a távmunkára vonatkozó szabályozás, illetve a kijárási korlátozás este 8 és hajnali 5 óra között.

A rendkívüli jogrend meghosszabbítására a járvány gyors terjedése miatt, illetve annak minél hatékonyabb kezelése érdekében van szükség.

A Védekezési Törvény a Magyar Közlöny 2021/27. számában jelent meg.


A Kormány felülvizsgálta a korábbi intézkedéseket

A Kormány – ellentétben a korábbi 26/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakkal – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§-ában az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban járvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. E rendelet 2021. február 8-án lépett hatályba.

A rendelet rendelkezéseit március 1-ig kell alkalmazni.

A Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a járvány következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki. A (2) bekezdés értelmében a miniszterelnököt munkájában az Operatív Törzs segíti.

A Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése értelmében a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. A 3. (2) bekezdése értelmében a Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felül vizsgálja.

A Korm. rendelet egyúttal kéri az állampolgárok együttműködését a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések végrehajtásában.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Védelmi intézkedésekről szóló Korm. rendelet) rendelkezik.

A Védelmi intézkedésekről szóló Korm. rendelet rövid tartalma:

A Kormány bevezeti a védelmi intézkedések második ütemét, amelynek szabályait a fent említett Korm. rendelet tartalmazza. Az alábbiakban lényegre törően ismertetve lesznek azok a főbb pontok, amelyek betartását mindenkitől elvárják, a járvány minél hatékonyabb megfékezése érdekében. E szabályok megsértése komoly jogi következményeket vonnak maguk után.

A korm. rendelet az alábbi általános szabályokat tartalmazza és teszi kötelezővé minden magyar állampolgár számára:

Mindenki köteles maszkot (orvosi, munkavédelmi, textil vagy más anyagból készült maszk) viselni

 1. a tömegközlekedési eszközön utasként, illetve a tömegközlekedési eszközön történő munkavégzés során. E rendelkezés alól kivételt képez a hatodik életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy,
 2. a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve a zöldterületeken,
 3. az üzletben történő vásárlás és az üzletben történő munkavégzés során, kivéve akkor, ha a munkáltató és a munkavállaló megállapodnak abban, hogy az üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít amely során mellőzhetik a maszk használatát,
 4. – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek, és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpontok területén,
 5. a közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
 6. ügyfélfogadási időben,
 7. a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
 8. az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom által nyitva álló helyiségben, továbbá minden olyan helyiségben, ahol ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és az ott foglalkoztatottakat is beleértve, 5 főnél többen nem tartózkodnak,
 9. minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
 10. a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során vagy vendégként,

oly módon, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Az egészségügyi intézmény területén mindenki köteles maszkot viselni a fent leírt módon. Az egészségügyi intézményben ápolt beteg nem köteles maszkot viselni.

A szociális intézményben az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal szintén maszkot kell viselniük. Ugyanez a szabály vonatkozik az ellátottakra is a közösségi programok során, illetve a közösségi terekben való tartózkodás esetén.

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

Ez a szabály nem érvényesül az alábbi esetekben:

 • az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,
 • munkavégzés céljából,
 • a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkahelyről a lakóhelyre, tartózkodási helyre, illetve szálláshelyre történő közlekedés céljából,
 • illetve a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, az edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, az edzés vagy a sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

megengedett a lakóhely, tartózkodási hely, valamint a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen való tartózkodás.

A rendelet értelmében rendezvényt és gyűlést tilos tartani, valamint rendezvény és gyűlés helyszínén tilos tartózkodni.

A vendéglátó üzletben tilos tartózkodni, az ott foglalkoztatottak kivételével, illetve az elvitelre alkalmas ételek kiadása, valamint szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamig az üzletben való tartózkodás megengedett.

E fenti rendelkezés nem alkalmazandó

 • az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére,
 • a munkahelyi étteremre és büfére,
 • a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,
 • a köznevelési intézmény és szakképző intézmény (nevelési, oktatási intézmény) menzájára, büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját vagy tanulóját szolgálják ki.

Este 7 óra és reggel 5 óra között – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos az üzletben, a lottózóban és a nemzeti dohányboltban tartózkodni. Ebben az időpontban az összes üzlet köteles zárva tartani.

Este 7 óra és reggel 5 óra között a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat.

A 65. életévet betöltött személy a saját és családja érdekében az élelmiszerüzletet, az egyéb illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert és papírterméket árusító üzletet és a gyógyszertárat hétfőtől péntekig 9 és 11 óra, szombaton és vasárnap 8 és 10 óra között látogathatja. Ebben az idősávban kizárólag az előbb említett személyek tartózkodhatnak.

A rendelet szintén tiltja a szabadidős létesítmények látogatását. E rendelkezés alól kivételt képez azon létesítmények látogatása, ahol a sportról szóló törvény szerint a versenysportolók edzés céljából jelennek meg vagy sportrendezvényt tartanak. Úgy szintén e kivétel körébe tartoznak a felnőttképzésről, illetve a szakképzésről szóló törvény szerinti képzések megtartása céljából látogatható intézmények is.

A rendelet védelmi intézkedéseinek betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

A rendelet által szabályozott kötelezettségek megszegéséért 100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki.

A bírság legalacsonyabb összege 5 000 Ft, legmagasabb összege 500 000 Ft. Néhány esetben a bírság legalacsonyabb összege 150 000 Ft, legmagasabb összege 1 000 000 Ft.

A fenti jogkövetkezményekről részletesebb tájékoztatást a rendőrség, illetve e rendelet ad.


A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 26/2021. (I.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§-a értelmében az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet szerinti élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetet 2021. február 8-ai hatállyal megszűnteti.

A Korm. rendelet 2.§-a értelmében a rendelet 2021. február 8-án lép hatályba. Egyúttal hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet.

Forrás: Magyar Közlöny 2021/15. (I.29.)

A képek forrása: pexel.com


A mai napon megjelent cikkem a Jogtudományi Közlönyben. A cikk a hivatásos sportoló jogállását és sportmunkaszerződésének lényegesebb elemeit tárgyalja. Amennyiben többet szeretne megtudni a témával kapcsolatban, úgy kérem, látogasson el a HVG ORAC Kiadó honlapjára a www.hvgorac.hu címre. A Jogtudományi Közlöny novemberi száma megvásárolható a HVG ORAC KIadónál és partnereinél. Az alábbiakban egy rövid összefoglaló olvasható friss cikkemről.

A tanulmány a hivatásos sportoló jogállásával és az azt megtestesítő munkaszerződés lényeges elemeivel foglalkozik. A szerző a hivatásos (profi) sportoló jogállásán keresztül mutatja mutatja be a sportjogviszonyt. A szerző többek között arra keresi a választ, hogy ki minősül hivatásos sportolónak, milyen feltételekkel lehet ezt a tevékenységet folytatni, milyen szerződést kötnek a felek a hivatásos sportolói jogviszony létesítésére és milyen lényeges tartalmi elemekkel kell a sportoló szerződésének rendelkeznie ahhoz, hogy rendeltetését betöltse. A tanulmány e kérdéseket pontról-pontra járja végig, kitekintve a fogalmi meghatározásra is, figyelembe véve a mai sportpolitika célkitűzéseit. A szerző célja egy átfogó kép nyújtása az olvasók számára a sportjogviszony miben létéről, azonban nem célja megtárgyalni a szabályozás mögötti jogpolitikai álláspontok sokaságát.

A szerző a tanulmányt a néhai prof. dr. Sárközy Tamás a hazai sportjog megteremtője, a Magyar Jégkorong Szövetség 1988-1998. között volt elnöke emlékének  ajánlja.

Forrás: Jogtudományi Közlöny, HVG ORAC

✻ Élettudományok és Gyógyszertudományok ✻

2020. november 18-án, szerdán 06:59 órakor a Pfizer közzétette honlapján rövid beszámolóját a BioNTech-el közösen fejlesztett COVID-19 elleni vakcina 3. fázisának befejezéséről. A Pfizer közzétett beszámolója szerint az elsődleges hatékonysági elemzés azt mutatja, hogy a vakcina 95%-ban hatékony a COVID-19-el szemben.

A beszámoló szerint a hatékonyság következetes és stabil volt az életkor, a nemi, faji és az etnikai mutatók vonatkozásában. A 65 év felett a vakcina hatékonysága 94%-os pontosságú. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) által előírt biztonsági adatok mérföldkőjének követelménye teljesült, amely szükséges a sürgősségi felhasználás engedélyezéséhez (EUA).

A beszámoló szerint az adatok azt mutatják, hogy a vakcinát minden populáció jól tolerálta, több mint 43.000 résztvevővel. A Pfizer nem észlelt komoly biztonsági aggályokat; a mellékhatások tekintetében a fáradékonyság gyakorisága az esetek 3.8%-ban, míg a fejfájás 2%-os gyakoriságban jelentkezett. A Pfizer és a BioNTech elvárásai szerint 2020-ban 50 millió, míg 2021 végére, több mint 1.3 milliárd adag vakcinát lennének képesek világszinten előállítani. A két gyógyszergyártó cég bizakodó abban, hogy a vakcinákat az egész világon könnyen lehet majd terjeszteni.

A vakcina tesztelése, vizsgálata során 10 súlyos COVID-19 esetet figyeltek meg. A vizsgálat során elvégezték az ide kapcsolódó adatelemzést is. A fentiek mellett a vizsgálat rendben folyt le, amelynek során megállapították, hogy a vakcina képes lehet megállítani a pusztító COVID-19 járvány tovább terjedését. Ezért a Pfizer és a BioNTech tervezi, hogy az eddig összegyűjtött biztonsági és hatékonysági adatok alapján – pár napon belül – benyújtják kérelmüket a sürgősségi felhasználás engedélyezéséhez az FDA-hoz.

A Pfizer és a BioNTech gyógyszergyártó cégek szakértői reményüket fejezték ki a mellett, hogy e vakcinák gyors és hatékony megoldást nyújtanak arra, hogy mihamarabb legyőzhessük a járványt. Az előrejelzések szerint a vakcinák sürgősséggel a következő év nyárig kerülnek forgalomba.

Amennyiben több információra lenne szüksége a témával kapcsolatban, látogasson el a Pfizer hivatalos honlapjára.

A cikk forrásahttps://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-conclude-phase-3-study-covid-19-vaccine#.X7meeHk1QgI.linkedin
A Pfizer tájékoztatójahttps://www.businesswire.com/news/home/20201118005595/en/
A képek forrása: all-free-download.com; pexels.comMegszűnt a 2020 március 15-e óta tartó rendkívüli ítélkezési szünet. A bíróságok a veszélyhelyzet ideje alatt is működnek a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében. A kormányrendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba. A rendkívüli ítélkezési szünet megszűnését követően is be kell tartani a szükséges járványügyi intézkedéseket.

Az eljárási cselekményeket illetően az e rendeletben foglalt rendelkezéseket be kell tartani. A bíróság épületében ügyfél továbbra sem tartózkodhat bent, kivéve a bírósági épületek használati rendjéről szóló 47.SZ/2020. (IV.1.) OBHE határozat (a továbbiakban: VOH) 4. pontjában meghatározott követelmény teljesülése esetén, az eljárási cselekmény foganatosításának ideje alatt tartózkodhat. [a bírósági épületekben tartózkodás rendjének veszélyhelyzet idejére történő szabályozásáról szóló 49.SZ/2020. (IV.3.) OBHE határozat]

A rendelet több eljárásjogi intézkedést tartalmaz. Jelen cikk csak a polgári peres és nemperes eljárásokra vonatkozó legfontosabb intézkedéseket tartalmazza. A közigazgatási és a büntetőeljárásokra vonatkozó rendelkezéseket egy másik cikk ismerteti.

A veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések

Polgári peres és nemperes eljárásokra vonatkozó intézkedések

A veszélyhelyzet ideje alatt a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) , valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit a Kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A veszélyhelyzet a határidők folytatását nem érinti, kivéve, ha a Kormányrendelet eltérően nem rendelkezik.

A Pp. hatálya alá tartozó peres eljárásokban a perfelvételt a perfelvételi tárgyalás mellőzésével kell lefolytatni azzal, hogy a bíróság – szükség esetén – további nyilatkozatok írásban történő benyújtására is felhívhatja a feleket, illetve ha a jogi képviselő vagy a fél személyes meghallgatása szükséges, a (7) bekezdésben foglalt módon jár el a perfelvétel lezárása érdekében. 

Az e bekezdés szerinti rendelkezéseket a személyi állapotot érintő perekben is alkalmazni kell.

A Pp. hatálya alá tartozó peres eljárásokban az érdemi tárgyalást, a régi Pp. hatálya alá tartozó perekben a tárgyalást lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani. Ha ennek feltételei nem biztosítottak a tárgyalás megtartása helyett, a tárgyaláson felveendő nyilatkozatokat a bíróság írásbeli formában szerzi be, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján szerzi be, és szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíti. [Kormányrendelet 21.§ (3) bekezdés]

A bíróság a felek kérelmére sem tart perfelvételi tárgyalást. A bíróság erről a feleket írásban figyelmezteti a perfelvétel lezárása előtt, és egyúttal lehetőséget biztosít számukra további nyilatkozatok írásban történő megtételére. A bíróság a perfelvétel lezárását írásban közli a felekkel. [Kormányrendelet 21.§ (2) bekezdés]

Személyes meghallgatás szükségessége esetén a nyilatkozatokat írásban kell beszerezni, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján kell beszerezni, és szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. [Kormányrendelet 21.§ (7) bekezdés]

A peres eljárásokban az eljárás szünetelésének a felek közös kérelmére korlátlan számban van helye.

A veszélyhelyzet ideje alatt – a (3) bekezdésben fogalt kivétellel – nincs helye az eljárási cselekmény lefolytatásának, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

A veszélyhelyzet ideje alatt a keresetlevelet, a keresetet tartalmazó iratot, a viszontkeresetlevelet, a beszámítást tartalmazó iratot és az írásbeli ellenkérelmet a jogi képviselő nélkül eljáró fél kizárólag írásban, a jogszabályban előírt nyomtatvány alkalmazása nélkül is előterjesztheti. [Kormányrendelet 24.§]

Ha a jogi képviselő nélkül eljáró fél által előterjesztett keresetlevél nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket vagy alaki kellékeket, a bíróságnak a hiánypótlásra felhívó végzésben a keresetlevél valamennyi hiányosságát fel kell tüntetnie, és a bíróságnak részletes, a fél jogban való járatlanságához igazodó teljes körű tájékoztatást kell adnia a hiányok pótlására vonatkozóan. Ennek eredménytelensége esetén van csak helye visszautasításnak.

A veszélyhelyzet ideje alatt a beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be, azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni.

Ha a veszélyhelyzet ideje alatt az eljárásban hirdetményi kézbesítésnek van helye, az eljárás félbeszakad a hirdetményi kézbesítés okának megszűnéséig vagy a veszélyhelyzet megszűnéséig.

A bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg. [Kormányrendelet 28.§ (2) bekezdés]

A fellebbezési és a felülvizsgálati eljárásokban a felek tárgyalás tartását nem kérhetik. [Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdés]

Ha a határidő a polgári peres és nemperes eljárásokban, valamint a 45/2020 (III.14.) Korm.rendelet, és e Kormányrendelet hatályba lépését követő 15. napig terjedő időszakban jár le, a határidő meghosszabbodik e rendelet hatályba lépését követő 30. napig.

E rendeletet a folyamatban lévő ügyekben és a polgári nemperes eljárásokban is alkalmazni kell.

Röviden összefoglalva az eddig leírtakat: a bíróságok továbbra is működnek, azonban a személyes megjelenést teljes mértékben az írásbeliség váltja fel. Azt is lehet mondani, hogy a peres ügyszak jelenleg hasonlóképpen működik, mint a nemperes ügyszak. Ezekre az intézkedésekre a jelenlegi járványügyi-helyzet miatt van szükség, hogy a járvány terjedését minél hatékonyabban lassítani lehessen, és így óvjuk egymás egészségét. Ezért szükséges a Kormányrendelet minden rendelkezésének betartása.

Rövid ismertető

Jelen szakcikk a fizetési felszólítás jogintézményét és annak végrehajtási eljárás során történő érvényesítését mutatja be. A cikk két részből áll. Az első rész a fizetési felszólítás általános szabályait tárgyalja, míg a második rész a végrehajtási eljárás azon szabályait ismerteti, amelyek a fizetési felszólítás érvényesítésével kapcsolatosak.

E jogintézmény gyakran előfordul a munkajogban. A munkáltató akkor veszi igénybe a fizetési felszólítás jogintézményét, ha követelését gyorsan, egyszerűen és hatékonyan szeretné érvényesíteni a munkavállalóval szemben. A szakcikk azokat a jogszabályokat (törvények és rendeletek) is ismerteti, amelyek a fizetési felszólítást szabályozzák.

Sokszor a munkaviszony alanyai nem tudják békésen megoldani a jogi problémáikat, ezért a munkáltató gyakran veszi igénybe a fizetési felszólítás jogintézményét, amely végső megoldást nyújt a felek számára. A végrehajtási eljárás a jogos követelés érvényesülését segíti elő. Előfordul azonban, hogy a fizetési felszólítás sem nyújt hatékony megoldást, ilyenkor kerül sor a polgári peres eljárás lefolytatására. A cikk csak a fizetési felszólítást tárgyalja, a peres út lehetőségét nem ismerteti.

Ha többet szeretne megtudni erről a jogintézményről és érdekli a teljes cikk tartalma, akkor kérem, látogasson el a HVG-ORAC Kiadó weboldalára vagy vásárolja meg a Jogtudományi Közlöny januári lapszámát. Az alábbi linkre kattintva eléri a Kiadó honlapját.

Dr. Samkó Zoltán Ferenc
Egészségügyi és sportjogász

Samkó Zoltán Ferenc: A fizetési felszólítás általános szabályai és annak érvényesülése a végrehajtási eljárás során


Új év, új feladatok, új cikkek…

Minden Kedves Látogatónak szeretnék sikerekben, erőben és egészségben gazdag Boldog Új Évet kívánni! Kívánom, hogy az új év egyúttal hozzon mindenkinek sikert, szerencsét, jólétet és egészséget! Egyúttal kívánom, hogy mindenki kívánsága teljesüljön! Kérem, maradjanak 2020-ban is a SAMKÓ LEGAL-lal!

BOLDOG ÚJ ÉVET! 2020

Mindenkinek a legjobbakat!

Dr. Samkó Zoltán Ferenc
Egészségügyi és sportjogász

FAIR PLAY DÍJÁTADÓ GÁLA A DUNA ARÉNÁBAN

Nagy öröm és egyúttal megtiszteltetés számomra, hogy meghívást kaptam az idei Fair Play Díjátadó Gálára, amely 2019. november 21-én, csütörtökön a Duna Arénában került megrendezésre. A Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottsága fennállásának 52. évfordulóját ünnepelte. A Bizottság elkötelezett a fair play irányába, mindemellett az élet bármely más területén. Az első fair play díjat 1967-ben adta át a Magyar Újságíró Szövetség és az akkori Nemzeti Sport Hivatal által alapított Fair Play Bizottság.

A Fair Play Bizottság célja máig ugyanaz, megőrizni a fair play szellemiségének hagyományát. Éppen ezért a Fair Play Bizottság minden évben megrendezi a Fair Play Díjátadó Gálát, ahol azokat a kiválasztott sportolókat és sportszakembereket díjazzák, akik a Fair Play Díjra méltóak. Az idei Fair Play Díjátadó Gála volt az első, amely SPORTJUS Magyar Sportjogász Társasággal közösen lett megrendezve.

A Gála a nyitóbeszédekkel kezdődött. Először Dr. Kamuti Jenő, a Fair Play Bizottság elnöke, majd Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, végül pedig Dr. Nagy Zsigmond a SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság elnöke tartotta meg beszédét. Mindhárman kiemelték nyitóbeszédükben a fair play fontosságát. A fentiekben leírtakon túl mindhárom beszédben ki lett emelve a sport tisztasága és az egymás iránti becsületesség jelentősége a sportban és az élet más terén is.

Különösen szeretnék utalni elnökünk, Dr. Nagy Zsigmond beszédében elhangzottakra. Ahogy elnökünk, Dr. Nagy Zsigmond Társaságunk mottóját idézte, ,,a sport alapvető emberi jog”. Természetesen Mi is ezen alapelv szerint működünk, amely egészen pontosan az Olimpiai Charta Olimpizmus Alapelvei című alfejezetében így szól: ,,A sport gyakorlása alapvető emberi jog.” Mi tiszteljük a sportot és becsüljük azokat a sportolókat, akik a mindennapi életüket a fair play elve szerint élik. Dr. Nagy Zsigmond zárszóul megjegyezte, hogy reméli szervezetünk és a Magyar Olimpiai Bizottság között létrejött kapcsolat a közeljövőben is folytatódik majd.

A Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottsága hat kategóriában osztott ki díjakat a díjazottaknak.

www.sportjus.hu

A Fair Play Díjazottjai:

1. Fair Play cselekedet:

trófea: Szántói Szabó Tamás (kajak kenu)

diploma: Sipos Árpád (teqball)

2. A sport szolgálatában:

trófea: Köpf Károly (sportvezető)

diploma: Győr Béla (sportszerető, hagyományőrző)

3. A Fair Play népszerűsítése:

trófea: Füredi Marianne (újságíró), Szalay Péter (újságíró)

diploma: FTC jégkorongszakosztály U8-U10-es korosztály

4. Szabadidősport:

trófea: Magyar Repülő Korong Országos Sportági Szakszövetség

5. Életmű:

trófea: Sziklenka László (kajak-kenu), Csányi Rajmund (torna), Bérczes Edit (ultrafutás), Göröcs János (labdarúgás)

diploma: Pajor István (sí)

6. Művészet/tudomány:

trófea: Dr. Juhász Árpád (televízió, utazó)

Én is gratulálok a díjazottaknak!

Budapest, 2019. november 23.

Dr. Samkó Zoltán Ferenc
Egészségügyi és sportjogászREGISZTRÁCIÓ A NYILVÁNOS MEGHALLGATÁSRA

2019. november 15-én, pénteken kerül sor Sun Yang nyilvános meghallgatására Lausanne-ban (Svájc) a Nemzetközi Sport Választottbíróságon (CAS). Ahogy az már mindenki számára nyilvánvaló, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) fellebbezést nyújtott be a kínai úszó, Sun Yang és a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) ellen.

A fellebbezés szerint Sun Yang a dopping ellenőrzés során stábjával együtt összetörte a vérmintáját tartalmazó fiolát egy kalapáccsal. A FINA határozatában felmentette az úszót, ezért a WADA fellebbezést nyújtott be a FINA határozata ellen a CAS-hoz.

A CAS elfogadta a felek kérést, hogy nyilvános meghallgatásra kerüljön sor. A CAS történetében ez a második alkalom, hogy nyilvános meghallgatást tartanak Lausanne-ban, Svájcban. A CAS kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik a fellebbezés elbírálására jelen ügyben. A nyilvános meghallgatás a CAS tárgyalótermében lesz megtartva, ahol a media is képviseltetheti magát.

A nyilvános meghallgatást az interneten keresztül is követni lehet a CAS hivatalos honlapján keresztül. A cikk alján található hivatalos sajtóközlemény tartalmaz néhány fontos információt a nyilvános meghallgatásra történő regisztrációval kapcsolatban. A sajtóközlemény forrása a CAS hivatalos honlapja.

A hivatalos sajtóközlemény angol nyelven érhető el PDF formátumban.

Budapest, 2019. november 5.

Dr. Samkó Zoltán Ferenc
Egészségügyi és sportjogász