A munkajog kiemelt szakterületemet képezi, ezért fontosnak tartom, hogy ebben témában mindenképpen publikáljak. A munkajog alapvetően a polgári jogból ágazott ki és vált különálló jogággá. Ennek a jogágnak speciális jellegét adja, hogy alapvetően a magánjoggal szoros kapcsolatban áll, de vannak benne a polgári jogtól lényegesen eltérő jogintézmények. A munkajogot elsődlegesen a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályozza, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény másodlagos, szubszidiárius jelleggel alkalmazandó a munkajogon belül. Ez azt jelenti, hogy amit az Mt. a munkajogon belül nem szabályoz, ott a Ptk. rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Ebben a rovatban tárgyalom a munkaviszony létesítésével, módosulásával és megszűnésével kapcsolatos szabályozásokat, illetve ide tartoznak a sportolók, illetve a hagyományos munkaviszonyban dolgozó munkavállalók személyiségi jogaival kapcsolatos szakcikkek megjelentetése. A GDPR hatályba lépése óta különösen fontos a munkavállalók adatainak, és így személyiségi jogainak védelme, így ebben a lapfülben megjelentetésre kerülnek olyan munkajogi témájú tanulmányok, amelyeket érinti a GDPR EU rendeletének és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény renedlkezéseinek a szabályozása.

E témák mellett szintén a Munkajog lapfülön belül jelentetem meg a munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelősségével, a munkaszerződések, beleértve a tanulmányi szerződések megkötésével, tartalmával és a bérezéssel, egyéb járulékokkal (pótlékok) kapcsolatban írt tanulmányaimat. A Munkajog lapfül tartalmazza azon cikkeimet is, amelyek adatvédelmi témában íródtak, de a munkajoggal szoros összefüggésben állnak.